Download Microsoft Office Project Professional 2007

ตอนนี้มากขึ้นกว่าเดิมผู้บริหารจะถูกท้าทาย”ทำมากขึ้นด้วยน้อย”และเป็นผลให้ต้องมีการมีเหตุผลเกี่ยวกับการที่พวกเขาใช้จ่ายเงินของพวกเขาและวิธีที่พวกเขาจัดสรรทรัพยากร โซลูชั่น EPM ไมโครซอฟท์สามารถช่วยให้องค์กรเลือกและส่งมอบโครงการที่เหมาะสมลดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพไดรฟ์และในที่สุดเมล็ดพืชที่จะเติบโตทางธุรกิจ

DOWNLOAD LINK

Advertisements
This entry was posted in ซอฟแวร์การก่อสร้าง and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s